PERSONEL

- Engelli (Özürlü) kişilerin devlet memuru olma şartları nelerdir?
 .  Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

- Defterdarlığımıza naklen atanma talebi şartları nelerdir? 
Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 40. maddesinde belirtilen şartların taşınması ve Defterdarlığa müracaat edilmesi halinde başvuru talebi değerlendirilmeye alınır.

- Eş durumu tayininde alınacak harcırah miktarı nedir? 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 45.maddesinde "Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a) Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
b) Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
c) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır.
(Ek: 16.06.1983-2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir." denilmektedir.

- Defterdarlığımıza açıktan atanma şartları nelerdir? 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 50. maddesinde "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak atanacakların açılacak Devlet Memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavları kazanmaları şarttır" hükmü yer almakta ve buna istinaden yapılacak sınavlar için ise; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin değiştirilmiş 7. maddesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağı Resmi gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurulur". denilmektedir.

- Askerlikte geçen sürelerimi borçlanmak istiyorum ne yapmam gerekiyor? 
Borçlanma talebine ilişkin dilekçeyle Defterdarlığımız Personel Müdürlüğüne müracaat edilmesi yeterlidir.

- Rapor yıllık izinden fazla ise göreve ne zaman başlanır ? 
İzinli iken hastalık nedeniyle rapor alan personelin hastalık izninin bitiş tarihi,yıllık izin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, personelin  hastalık izninin bitimini takiben göreve başlaması gerekir.

- Eşi doğum yapan erkek memurun mazeret izni var mıdır? 
Erkek memura karısının doğum yapması sebebiyle,isteği üzerine ve doğum olayının belgelenmesi koşulu ile 10 gün izin verilir.

- Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalanan memura verilecek hastalık izinlerinin süresi ne kadardır ? 
Kanser,Verem,Akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar hastalık izni verilebilir. İzin süresi sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşemeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

- Hususi Damgalı Pasaport kimlere ve kaçıncı dereceli kadroda bulunan personele verilmektedir? 
Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarda bulunan personel ile, bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara, yukarıda sayılanların eşleri, yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocukları ile pasaport almaya hakları bulunduğu sırada vefat edenlerin sonradan evlenmeyen dul eşlerine hususi damgalı pasaport verilmektedir.

- Hususi Damgalı Pasaport almak için gerekli belgeler nelerdir? 
Hususi Damgalı Pasaport talebinde bulunacaklardan halen görevde bulunanlar için Personel Genel Müdürlüğünün 2002/1 sayılı genelgesinin eki olan, Form-C kullanılacak olup, forma eklenecek gerekli belgeler;
a)Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli nüfus cüzdanı örneği,
b)Dört adet ön cepheden yeni çekilmiş 4.5 X 6 ebadında vesikalık fotoğraf (temditler için iki adet),
c)İlk defa pasaport talebinde bulunacaklar için pasaport cüzdan bedeli (temditler için istenmez),
d)Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
e)Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin (ayrı pasaport alacaklarsa anne-baba, anne refakatinde alacaksa annenin noterden tasdikli muvafakat namesi. Eklenecektir.
Emekli veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar, ilgili genelgenin eki olan Form-B'yi kullanacak; forma, yukarıda sayılan belgelerin yanında kadro derecesi görev unvanını gösterir belge eklenecektir.

- Kız çocuğu kaç yaşına kadar sağlık yardımından faydalanabilir ? 
Herhangi bir Sosyal güvenlik Kuruluşundan sağlık yardımı almayan 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları evlenene kadar sağlık yardımından faydalanabilirler.

- Erkek çocuğu kaç yaşına kadar sağlık yardımından faydalanabilir ? 
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan sağlık yardımı almayan erkek çocukları 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık yardımından faydalanabilirler.

- Gözlük Camı ve Çerçeveleri  değiştirme süreleri ne kadardır ? 
Gözlük camı ve çerçeveleri 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak Sağlık zarureti görülmesi dolayısıyla gözlük cam numaraları değiştiği taktirde , 6 aydan az olmamak kaydıyla reçeteye dayandırılarak alınan yeni gözlük camlarının bedeli kurumca ödenir.

 

MUHASEBE

- Yazılan ilaçları eczaneden alırken "Kayıt bulunamadı" mesajı çıktığı söyleniyor ve ilaçlarımı alamıyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

Öncelikle eczaneye bildirdiğiniz emekli sicil numaranızın doğruluğunu ve bu numarayla ilişkili T.C. Kimlik Numarasının size ait olduğunu T.C. Emekli Sandığı Resmi İnternet Sitesinin "Emekli Sandığı T.C. Kimlik Numarası Doğrulama ve Hak Sahipliği İşlemleri" sayfasından (Sosyal Güvenlik Kurumu) teyit etmelisiniz.

Emekli sicil numarasının ve bu sicil numarası ile ilişkili T.C. kimlik numarasının size ait olduğunu tespit ettikten sonra, özlük haklarınızla ilgili ödemelerinizi yapan muhasebe biriminizden sağlık karnesi seri ve sıra numaranızın, T.C. kimlik numaranızın ve emekli sicil numaranızın say2000i otomasyon sistemine doğru şekilde kayıtlı olduğunu kontrol ettiriniz.

 

MİLLİ EMLAK

 

SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI

- Satış ihalelerine ilişkin ilanlara nasıl ulaşabiliriz? 
İlanlar gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam iki defa duyurulur.Ayrıca ihalenin tahmin edilen bedeli her yıl bütçe kanunu ile belirlenen bedelin 3 katını aşıyorsa,  bir kere de resmi gazete  de yayınlanır.
İnternet ortamında ise ilanlar http://www.milliemlak.gov.tr/  sitesinin sorgulamalar-satış ihaleleri kısmından duyurulmaktadır.
Ayrıca defterdarlık binasının ilan tahtalarında da duyurulara yer verilmektedir.

- İhalelere katılabilmenin genel koşulları nelerdir? 
a)Kanuni ikametgah sahibi olmak
b)Türkiye de tebligat adresi göstermek
c)İhaleye katılabilmek için ilanda belirtilen  gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak
d)İstenilen teminatı ve belgeleri eksiksiz vermek
e)Tüzel kişiler açısından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve tüzel kişiliğin temsilcisinin temsile yetkili olduğuna dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek

- Kimler ihaleye katılamaz? 
1.İhaleyi yapan idarenin:
a)İta amirleri,
b)İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c)(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları,
d)(a),(b),ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ,(bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) 2.Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
Ayrıca,mahkemece kamu hizmetlerini yapmaktan yasaklanmış olanlar ile Medeni Kanununa göre mahcurlar(hapiste olanlar ,akli sağlığı yerinde olmayanlar ) ile reşit olmayan küçükler de ihalelere katılamazlar.

- Satışa konu taşınmazın  fiili durumuna ,imar durumuna ,ödeme yerlerine,teminat ve diğer hususlarına ilişkin bilgiler nerede yer alır? 
Taşınmaz Mal Satış şartnamesinde yer alır.

- Satışa konu taşınmaz bulunduğu yer hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim? 
Satışa konu taşınmazın kadastro haritasına (parselin sınırlarını ve özelliklerini gösteren harita) bakarak o taşınmaz hakkında bilgi edinilir. Söz konusu taşınmaz şehir merkezinde ise ayrıca halihazır haritası da (üzerindeki fiili durumuna yani varsa yapılaşma şeklini gösteren kroki veya harita) görülerek bilgi edinilebilir.

- Geçici teminat miktarı ne kadardır? 
Tahmini bedelin %3'ünden az olmamak üzere %30'una kadar geçici teminat alınabilir.Satışa konu taşınmazla ilgili tahmini satış bedeli üzerinden  belirlenen geçici teminat miktarı ilanda belirtilir.

- Geçici teminat miktarını nereye yatırabilirim ve ne zaman geri alabilirim? 
İhale saatinden önce Defterdarlık  binasındaki Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırılacağı gibi Malmüdürlüklerine de yatırılabilir. İhale sonrası üzerine ihale kalmayanlar daha önce geçici teminat yatırırken aldıkları makbuzlarla başvurarak teminatlarını hemen geri alabilirler.

- Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir ? 
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c)Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller,

- Teminat mektubu nasıl alırım? 
Bankalardan ve Özel Finans Kurumlarından alınır.

- Teminat mektubunda bulunması gereken olmazsa olmaz özellikler nelerdir? 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa çıkarılan taşınmazın pafta ,ada ve parsellenin  belirtilmesi,banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları ile banka teyit yazısı ile her  teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi gerekir.

- İhalelerde uygulanan ihale usulü nedir, nasıldır? 
İhalelerde açık teklif, kapalı teklif ve pazarlık usulü (sadece diplomatik amaçlı satışlarda) olmak üzere üç tür ihale usulü uygulanır. Genel olarak uygulanan ihale usulü Açık teklif usulüdür.Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı -ki bu tutar 2007 yılı için 840.000,00.-YTL'dir.

- geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Açık teklif usulü ile yapılan ihaleler isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar  komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, kapalı teklif usulüne göre düzenlenen teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.

Daha sonra ihalede hazır bulunanlar şartnameyi imzalar. Ve sonrasında ilk teklifler ihaleye ait arttırma tutanağına yazılır. Posta ile teklif varsa oda yazılır. Daha sonra açık arttırmaya geçilir.Açık arttırma sırasında ihaleden çekilenler daha sonra tekrar teklif veremezler. İhale tahmini bedelden aşağı kalmamak üzere en yüksek teklifi veren kişiye ihale edilir.

- İhaleye bizzat katılmak zorunda mıyım? 
Kendisinin bizzat katılacağı gibi  ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak üzere iadeli taahhütlü posta ile olabileceği gibi noterlikçe imzalanmış vekalet sözleşmesi ile temsilci de  katılabilir. Bununla birlikte posta yapılan teklifler ilk ve son teklif olarak değerlendirilerek teklif veren kişinin son ve kesin teklifi olarak ihaleye ait artırım kağıdına yazılır. Tüzel kişiler (anonim, limited  şirket vs)  adına katılanlar içinse de imza sirküleri yoluyla temsile yetkili olduğuna dair noterden tasdikli  belge gerekir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir temsile yetkili vekil göndermeyen istekliler  ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

- İhaleye başkaları izleyici olarak katılabilir mi? 
İhaleye gerekli belgeleri ve işlemleri yerine getirenler dışındakiler katılamaz.Ancak İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının satış işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır

- İhalelerde ihale bedeli dışında KDV veya  başka bir vergi veya  başka bir  bedel söz konusu  mudur? 
Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemeleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır.Ayrıca satışı yapılan taşınmaz mallar ,satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulamaz.

- İhale üzerime kalırsa ihale bedelini peşin vermek zorunda mıyım? 
Peşin verilebileceği gibi en az 1/4'ü peşin olmak üzere kalan kısmı da en fazla 2 yıl vadeli  3'er aylık 8 eşit taksitte ödenebilir. Taksitlendirmede kanuni faiz uygulanmaktadır.

- Taksitlendirmeye uygulanan faiz oranı ne kadardır? 
2007 itibariyle uygulanan faiz oranı yıllık % 9'dur. Bu oranı değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

- İhale üzerime kaldıktan sonra izlenecek prosedür nedir? 
İhale komisyonları  tarafından alınan  ihale kararları, ita amirlerince  karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.İta amirlerince ihale iptal edilirse ihale komisyonunca alınan ihale kararı  hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan  ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde üzerine ihale yapılana bildirilir veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

- İhale üzerime kaldığı halde ihaleden sonra gerekli koşulları zamanında ve tam olarak yerine getirmezsem ne olur? 
Belirtilen zorunluluklara  uyulmadığı takdirde ,protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmazsızın, ihale bozulur ve varsa geçici teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan ya da sözleşme hükümlerini mücbir nedenler dışında yerine getirmeyen isteklilere ayrıca ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir

 

KİRA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI
 

-Kiraladığım taşınmazı başkasına kiraya verebilir miyim? 
Kiralanan taşınmaz başkalarına kiraya verilemez.

- Kiraladığım taşınmazın satışı yapılırsa ihalede önceliğim var mı? 
Kiracının satış ihalesinde öncelik hakkı yoktur.

- Kira bedelini nasıl ödeyeceğim ? 
Kira bedelinin, 1/4 ü peşin kalanı 3 eşit taksitle ödenir.

- Kaç yıla kadar taşınmaz kiralayabilirim? 
Taşınmazların kiralanması en fazla (10) yıla kadar olabilir. Ancak şu amaçlar için kiralamada:
1.Turistik tesis kurulacak yerler ile turistik tesislerin kiralanması,
2.Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin kiralanması,
3.Doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin kiralanmasında l0 yılı aşan kiralama yapılabilir.

- İlk yıl sonraki kira artışları nasıl yapılıyor? 
İkinci  ve  takip eden  yıllar  kira bedelleri,  cari  yıl  kira  bedelinin  Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanıyor.

- Kiranın ödenmesinde gecikme olursa ne kadar faiz yürütülür ? 
Kiranın ödenmesinde gecikme olması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.

- Payımın %50'den fazla olduğu Hazineyle paylı malik olduğum taşınmazı kiraya verebilir miyim? 
Sadece iki ortağın paylı malik olduğu taşınmazların kiraya verilebilmesi için diğer paydaşında onayı gerekir. Bu nedenle Hazine onay vermediği taktirde kiraya verilemez.

- Hazineyle birlikte 3 paylı malik sahibi olarak ortak olduğumuz taşınmazı diğer ortağımla kiraya verebilir miyim? 
Paylı malik olunan taşınmaz da 2 (iki) den fazla pay ve paydaş varsa pay ve paydaş çoğunluğunun kararıyla taşınmaz kiraya verilebilir. Toplam pay oranı %50 den fazlaysa iki ortak taşınmazı kiraya verebilir. Bu durum da Hazine elde edilen gelirden kendine düşen payı isteyecektir.

- Kira sözleşmesini hangi koşullarda devredebilirim? 
a)Kira sözleşmeleri, devir talebinde bulunan kiracının söz konusu taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak kullanmaya başladığı tarihten itibaren 3 yıl içinde ve sözleşmenin bitimine 6 ay kala devredilemez. Sözleşmeyi devralacak kişiler devir tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe yemden devir talebinde bulunamazlar.
b)Devir alacaklarda ilk ihaledeki koşullar aranır.
c)Kira sözleşmeleri, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve devir talebinde bulunduğu tarih itibarıyla sözleşmeden doğan herhangi bir borcunun olmaması kaydıyla ita amirinin yazılı izni ile devredilir.
d)Ancak, topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilen tarım arazisi ile büfe, kantin ve çay ocaklarıyla ilgili olan sözleşmeler devredilemez.

- Şirketler için  kira  sözleşmesinin  devri şahısların  sözleşmelerini  devriyle  aynı koşullarda mıdır? 
Şirketlerle yapılan kira sözleşmelerinin devride   şahıslarda aranan koşullar tabidir. Ancak bazı farklılıklar vardır. Bunlar:
a)Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki (limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 payından fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde süre koşulu aranmaz.
b)Kiracının %50 payından fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde; sözleşme süresince kiracının şirketteki payının %50'nin altına düşmemesi gerekmektedir.
c)İşletmenin nev'inde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılacak devirlerde; yeni şirketin en az %50 payının eski şirket ortaklarına ait olması ve sözleşme süresince bu oranın %50'nin altına düşmemesi gerekmektedir.
d)Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 payından  fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde devre esas kira bedeli, devredilen sözleşmede öngörülen kira bedelidir.

- Kira sözleşmesini devir alırken ödeyeceğim kira bedeli nedir? 
Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 payından fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde devre esas kira bedeli, devredilen sözleşmede öngörülen kira bedelidir. Yukarıdaki durumlar dışında Kira sözleşmelerinin devrinde, sözleşme konusu taşınmaza günün emsal ve rayiç bedelleri dikkate alınmak suretiyle kıymet takdir ettirilerek devre esas kira bedeli tespit edilecek ve devir sözleşmesi sözleşmenin devredildiği tarihteki kira bedelinden az olmamak kaydıyla bu bedel üzerinden düzenlenecektir.

İRTİFAK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI
 

- İrtifak hakkı ne demektir? 
Bir eşya üzerinde hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır.Başka bir ifadeyle; taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına veya yararlanmasına müsaade etmesidir.

- İrtifak hakkı tesisi için nereye başvurmalıyım? 
Taşınmaz malın bulunduğu il defterdarlıklarına, malmüdürlüklerine ve Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurulabilinir.

- Hangi amaçlarla irtifak hakkı tesis edebilirim? 
Kamu yararı, turizm, eğitim, sağlık, sosyal, yatırımları teşvik, fuarcılık ve sergileme, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakkı tesis edilebilir.
Bunlar dışındaki irtifak hakkı tesisine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenir.

- Kaç yıl süreyle irtifak hakkı tesis edebilirim? 
İrtifak hakkı süresi en çok 49 yıl olarak belirlenmiştir.

- İrtifak hakkı bedeli nasıl belirlenir? 
İlk yıl irtifak hakkı bedelinin tespiti
İrtifak hakkına konu Hazine taşınmazının ilk yıl irtifak hakkı bedelinin tespitinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a)Kamu yararı amaçlı irtifak hakkı tesisinde tahmin edilen bedel Kamulaştırma Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre tespit edilir.
b)Eğitim, sağlık, sosyal, yatırımları teşvik, fuarcılık ve sergileme amaçlı irtifak hakkı tesisinde tahmin edilen bedel Hazine taşınmaz malı üzerinde yapılması öngörülen yatırım (proje) tutarının %0,5 (Bindebeş)‘i üzerinden hesaplanır. Tespit edilen bu bedel emlak vergisi asgari metrekare vergi değerleri esas alınarak hesaplanan değerin %1 (Yüzdebir)‘inden aşağı olmamalıdır.

Bu değerlerin değerlendirilmesi ve belirtilen değerlerden aşağı olmamak kaydıyla bedelin belirlenmesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13.maddesine göre oluşturulan komisyon yetkilidir.İlk yıldan sonraki irtifak hakkı bedellerinin,Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranının bir önceki yıl kullanım bedeliyle çarpımı suretiyle bulunacak miktarın, önceki yıl kullanım bedellerine ilavesiyle belirlenecek bedel üzerinden tahsil edilir.

- Ön izin ne demektir? 
İrtifak hakkı tesis edilmeden önce; projelerin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilmesi için, bedeli karşılığında 1 yıla kadar verilen izindir. Fiili kullanım hiçbir şekilde yoktur, yer teslimatı yapılmaz. Ön izin süresince plan, proje, izin, ruhsat, kurul kararlarının alınmasıyla ilgili yetki verilir.

- Ön izin süresinin uzatılması mümkün müdür? 
Gerekli durumlarda bu sürenin bedeli karşılığında 1yıl daha uzatılabilmesi mümkündür.

- Ön izin bedeli nasıl belirlenir? 
Ön izin bedeli; taşınmazın üzerinde yapılması öngörülen tesisin proje maliyetinin %0.1 (binde biri), emlak vergi değerinin %1(yüzde bir)inden aşağı olmamak üzere idarece tespit edilmektedir.

- Ön izin süresi içinde yatırım yapmaktan vazgeçtiğim taktirde ödemiş olduğum teminatları geri alabilir miyim? 
Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve yatırım yapmaktan vazgeçilmesi durumunda sözleşme feshedilir. Alınan teminatlar hazineye gelir kaydedilir. Ön izin bedeli iade edilmez.

- Lehime tesis edilen irtifak hakkımı devretmem mümkün müdür? 
Kanun, yönetmelik ve sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde Bakanlığımızca hazırlanacak yeni sözleşme koşullarının imzalanması kaydıyla irtifak hakkının devredilmesine Bakanlığımızca izin verilmesi mümkündür.

- Lehime irtifak hakkı tesis edilen taşınmaz malın satışı halinde öncelikli alım hakkım söz konusu mudur? 
Üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmaz zemini ile üzerinde irtifak amacına uygun olarak yapılmış bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde irtifak hakkı sahiplerine rayiç bedel üzerinden satılabilir.

ECRİMİSİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI
 

- Ecrimisil ne demektir? 
Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanması nedeniyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminattır.

- Ecrimisil bedeli ne zaman ödenmesi gerekir? 
Fuzuli şagile tebliğ edilen ecrimisilin bu ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

- Ecrimisil bedeli taksitle ödenilebilir mi? 
Muhatabına tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ecrimisil alacağının taksitle ödenmesinin talebi halinde en az % 25' i peşin, kalan kısmı ise 3 er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte bir yıl içinde ödenir. Taksitlere kanuni faiz uygulanır. Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hale gelir.

- Tebliğ edilen ecrimisil işleminde bir hata bulunduğu düşünülerek rıza en ödenmek istemediği taktirde nasıl ve nereye müracaat edilir? 
İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tebliğ edilen idareye bir dilekçe ile müracaat edilerek düzeltme talebinde buluna bilinir.

- Rıza en Ödenmeyen ecrimisil bedelleri hakkında ne gibi işlem yapılır? 
Rıza en ödenmeyen ecrimisil bedeli Milli Emlak Birimlerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere

Vergi Dairelerine veya Gelir servislerine intikal ettirilir.

AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI
 

- Başvuruda İstenecek Belgeler? 
Ağaçlandırması talep edilen taşınmaz malın varsa tapu bilgilerini (pafta, ada, parsel) içeren, yoksa bulunduğu yeri belirten bir dilekçe ile başvurulması yeterlidir.

- Ağaçlandırma izni verilecek arazi miktarı ne kadardır? 
İmar planları içinde ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda yüzölçüm yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. İmar planı dışındaki yerlerde ise en az 2 hektarın ağaçlandırılması zorunludur. Bir defada en fazla 300 hektar yer için ağaçlandırma izni verilebilmektedir.

- Ağaçlandırma izni verilecek ağaç türleri nelerdir? 
Ceviz, kestane, zeytin, antep fıstığı, keçi boynuzu, kapari, pavlonia, jojoba gibi ekonomik getirisi yüksek olan ağaç ve bitki türleri için izin verilmektedir. Elma, armut, kayısı v.b. ağaç türleri için ağaçlandırma izni verilmemektedir.

- Ağaçlandırma izni kimlere verilmektedir? 
Gerçek ve tüzel kişilere en fazla 10'ar yıllık dilimler halinde 99 (uygulama projesinde belirtilen süre dahilinde) kadar kiraya verilebilmektedir. Genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara ise söz konusu araziler bedelsiz olarak tahsis edilmektedir.

- Ağaçlandırma için birden fazla istem olması durumunda  öncelik sırası nedir? 
a)4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu ile ağaçlandırma yapmak sorumluluğu verilen genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine,
b)Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sahanın mülki sınırları içerisinde bulunduğu köy veya belediye tüzel kişilikleri ile il özel idarelerine,
c)Köy halkının hane sayısının en az % 51’inin üye olduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerine,
d)Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturan gerçek kişilere,
e)Asli orman ürünü (Tomruk, Direk, Sanayi odunu, Kağıtlık odun, Lif-Yonga odunu, Sırık, Çubuk, Yakacak odun vb.) ile odun dışı orman ürününü (Balzami yağlar, kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar vb.) hammadde olarak tüketen ve taşınmazın bulunduğu ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşuna,
f)Köy veya belde nüfusuna kayıtlı kişiler tarafından kurulan ve o yerlerin yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf ve gönüllü kuruluşlara,
g)Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturmayan gerçek kişilere,
h)Diğer gerçek veya tüzel kişilere,

Ağaçlandırma izni verilir.

- Ağaçlandırma izni nasıl verilir ve süresi ne kadardır? 
Ağaçlandırma talepleri Bakanlığımızca incelenmekte, ağaçlandırma izni verilmesi uygun görülen talep sahiplerine özel ağaçlandırma uygulama projesi hazırlattırılması için 10 hektardan büyük yerlere (10 hektar dahil) 4 ay süreyle, küçük yerler için 3 ay süreyle ön izin verilmekte, bu süre içinde talep sahibince hazırlatılarak orman idaresine onaylattırılacak projeye göre 10 yıl süre ile kiralama izni verilmektedir. 10 hektardan küçük alanlarda proje hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır, bu alanlar için ön etüt yapılır.

- Ağaçlandırmada  kira bedeli ne kadardır? 
Arazinin beher dönümünün yıllık kira bedeli Orman Bakanlığınca fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak ilk 5 yıl % 50 indirimli olmak üzere her yıl yeniden belirlenmektedir.

- Ağaçlandırma izni verilen sahada herhangi bir yapı ve tesis yapılabilir mi? 
Hiçbir şekilde bina ve tesis yapılmasına izin verilmemektedir, böyle bir durumun tespiti halinde kiralama iptal edilir, arazi üzerindeki muhdesatın tamamı Hazineye devredilir.

- İzin süresi sonunda dikilen ağaçlar kime ait olacaktır? 
Dikilen ağaçlar izin sahibine ait olacaktır.

- Ağaçlandırma için kredi verilmekte midir? 
Ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilen arazi için projeye uygun olmak koşulıula Orman Bakanlığı ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce ağaçlandırma fonundan düşük faizli kredi kullandırılmaktadır.